ภาคผนวก

IFRC Public Awareness and Public Education for Disaster Risk

ชื่อหนังสือ

IFRC Public Awareness and Public Education for Disaster Risk Reduction: Key Messages

http://www.rcrc-resilience-southeastasia.org/document/ifrc-public-awareness-and-public-education-for-disaster-risk-reduction-key-messages-humanitarian-diplomacy-and-advocacy/

ผู้แต่ง/หน่วยงาน

IFRC

ปีที่พิมพ์

2013

วัตถุประสงค์

ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านภัยพิบัติทั่วโลกพัฒนาข้อความ คำแนะนำและสารสำคัญในการสร้างให้ความรู้แก่สาธารณะและสร้างความตระหนักเรื่องภัยพิบัติ

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ทำงานเกี่ยวกับภัยพิบัติในชุมชน

รูปแบบและเนื้อหา

เอกสารภาษาอังกฤษ แบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรกมีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำข้อความสำคัญเพื่อการรณรงค์สร้างความตระหนัก ส่วนที่สองคือข้อความสำคัญในการป้องกันภัยพิบัติระดับครอบครัวและคำแนะนำในการปฏิบัติตัวเมื่อก่อน ระหว่างและหลังภัยธรรมชาติ

ดูทั้งหมด

Back to top