ภาคผนวก

Sendai Framework for Disaster Risk Reduction

ชื่อหนังสือ

Sendai Framework for Disaster Risk Reduction

ผู้แต่ง/หน่วยงาน

UNISDR

ปีที่พิมพ์

2558

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรอบการทำงานด้านการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ

กลุ่มเป้าหมาย

บุคคลทั่วไป

รูปแบบและเนื้อหา

รายละเอียดของเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ขอบข่ายการทำงานด้านการลดความเสี่ยง  ตัวชี้วัดการทำงาน

ดูทั้งหมด

Back to top