ภาคผนวก

แนวทางการจัดการเรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ชื่อหนังสือ

แนวทางการจัดการเรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผู้แต่ง/หน่วยงาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับองค์การแพลนอินเตอร์เนชั่นแนล (สำนักงานประเทศไทย) และองค์การยูนิเซฟแห่งประเทศไทย

ปีที่พิมพ์

พ.ศ.2559

วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับครูในการจัดการเรียนการสอนเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มเป้าหมาย

ครู  สำหรับสอนระดับชั้น ป.3 ม.3  (เนื้อหาส่วนใหญ่เหมาะกับ ม. 1-  ม. 3)

รูปแบบและเนื้อหา

ตอนที่ 1 สาระสำคัญเกี่ยวข้องกับภัยธรรมชาติ สถานการณ์ภัยพิบัติในประเทศไทย สาเหตุและผลกระทบของภัย การปฏิบัติตัวก่อน ระหว่างและหลังเกิดเหตุภัยธรรมชาติ

ตอนที่ 2 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สาเหตุและผลกระทบ ปรากฏการณ์ก๊าซเรือนกระจก การรับมือฯ บทบาทของเด็กและเยาวชน

ในแต่ละบทจะมีสาระสำคัญและสาระการเรียนรู้ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม สื่อการสอน (ใบความรู้สำหรับครู ใบความรู้สำหรับนักเรียน) การวัดและประเมินผล

หมายเหตุ

จำเป็นต้องมีการปรับปรุงข้อมูลในประเด็นเกี่ยวกับกรอบการทำงานลดความเสี่ยงภัยพิบัติระดับสากลจากกรอบเฮียวโกเป็นกรอบการทำงานเซนได

ดูทั้งหมด

Back to top