ภาคผนวก

การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย

ชื่อหนังสือ

การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย

ผู้แต่ง/หน่วยงาน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปีที่พิมพ์

ธันวาคม 2556

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยและสามารถดูแลชุมชนให้มีความปลอดภัยจากสาธารณภัย

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนทั่วไป

รูปแบบและเนื้อหา

เป็นเอกสารสำหรับอ่าน
เนื้อหามี 5 บท ประกอบด้วย

  1. ความสำคัญของการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
  2. หลักการเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
  3. ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย
  4. แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
  5. ก้าวต่อไปของประเทศไทยในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย

หมายเหตุ

สถานศึกษาสามารถนำแนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยงไปดัดแปลงใช้ในการประเมินความเสี่ยงของสถานศึกษาเพื่อช่วยในการวางแผนจัดการภัยพิบัติในสถานศึกษาได้

ดูทั้งหมด

Back to top