ภาคผนวก

คำศัพท์ภัยพิบัติ

ชื่อหนังสือ

คำศัพท์ภัยพิบัติ

ผู้แต่ง/หน่วยงาน

โครงการเสริมสร้างศักยภาพการ บริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ

ปีที่พิมพ์

สิงหาคม 2557

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนทั่วไปให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในแนวคิดและหลักปฏิบัติในด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ เนื่องจากการจัดการภัยพิบัติมีแนวคิดและกระบวนการจัดการที่เป็นสากลและเป็นสหสาขาวิชา จึงจำเป็นต้องมีการเทียบศัพท์ภาษาไทยเพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน

กลุ่มเป้าหมาย

เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติ
ผู้วางแผนการจัดการภัยพิบัติ

รูปแบบและเนื้อหา

คำศัพท์จัดเรียงตามลำดับตัวอักษรภาษาอังกฤษจาก a ถึง z การบัญญัติศัพท์อ้างอิงตามแนวทางของราชบัณฑิตยสถาน

ดูทั้งหมด

Back to top