ภาคผนวก

ความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน (เอกสารแผ่นพับ)

ชื่อหนังสือ

ความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน (เอกสารแผ่นพับ)

ผู้แต่ง/หน่วยงาน

องค์กรช่วยเหลือเด็ก

ปีที่พิมพ์

-

วัตถุประสงค์

เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติเรื่องความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน และความเชื่อมโยงกับกรอบการทำงานเซนได และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2558-2573

กลุ่มเป้าหมาย

สถานศึกษา ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา

รูปแบบและเนื้อหา

อธิบายแนวคิดการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาและความรับผิดชอบของสถานศึกษาในการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านอาคารสถานที่ ด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติ และด้านกาจัดการเรียนการสอน

ดูทั้งหมด

Back to top