ภาคผนวก

โรงเรียนปลอดอัคคีภัย คู่มือป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน (คู่มือครู)

ชื่อหนังสือ

โรงเรียนปลอดอัคคีภัย คู่มือป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน (คู่มือครู)

ผู้แต่ง/หน่วยงาน

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร

ปีที่พิมพ์

ไม่ปรากฏ

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นคู่มือในการบริหารจัดการอัคคีภัยในโรงเรียน

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร

รูปแบบและเนื้อหา

อธิบายความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย สาเหตุการเกิดและวิธีการป้องกันอัคคีภัย การวางแผนป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน การแต่งตั้งคณะกรรมการ การประเมินความเสี่ยง การจัดทำแผนที่เสี่ยงภัย การทำแผนที่เส้นทางหนีอัคคีภัย การปรับปรุงพื้นที่และอาคารเรียน  การซ้อมอัคคีภัย การติดตามและประเมินผล และมีรายการตรวจสอบเพื่อการวางแผน (checklist)

ดูทั้งหมด

Back to top