ภาคผนวก

แนวทางปฎิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556

ชื่อหนังสือ

แนวทางปฎิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556

ผู้แต่ง/หน่วยงาน

สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ปีที่พิมพ์

2556

วัตถุประสงค์

เป็นแนวทางในการดูแลนักเรียนและวางแผนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ด้านการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ เช่น อุบัติเหตุจากอาคารเรียน อาคารประกอบ อุบัติเหตุจากบริเวณสถานศึกษา สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ การเดินทางไปกลับ การพานักเรียนไปทัศนศึกษา การร่วมกิจกรรมสำคัญ รวมถึงอุบัติภัย เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ธรณีพิบัติภัย และปัญหาทางสังคม เช่น การล่วงละเมิด ทำร้ายร่างกายและจิตใจ สารเสพติด สื่อลามกอนาจาร อบายมุข สุขภาพอนามัยนักเรียน สัตว์มีพิษ และภัยจากการก่อความไม่สงบ

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา

รูปแบบและเนื้อหา

เอกสารเชิงวิชาการ แสดงปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และขั้นตอนการดำเนินการเพื่อการแก้ปัญหา

ดูทั้งหมด

Back to top